Select Page

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOZE BROTHERS

Algemene Voorwaarden Booze Brothers Club V.O.F.

Booze Brothers Club V.O.F. | Admiraal de Ruijterweg 325, 1055 LX Amsterdam | info@boozebrothersclub.nl | 06-16217249

| Whatsapp 06-16217249 | KVK: | BTW-nummer:  


TOEPASSELIJKHEID

1.1 Toepasselijkheid. Welkom bij de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op jouw Booze Brothers Membership. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Wijzigingen. Naarmate wij onze dienst verder ontwikkelen kan het zijn dat wij onze algemene voorwaarden aanpassen. Mochten wij de voorwaarden aanpassen dan zullen wij je altijd netjes informeren via onze website of nieuwsbrief.

HET AANBOD VAN ONZE PRODUCTEN

2.1 Prijs. Het Booze Brothers Membership wordt aangeboden tegen een vaste prijs. Deze prijs is altijd inclusief BTW en verzendkosten. In de toekomst kunnen wij de prijs aanpassen, maar als wij dit doen zullen we je hierover uiterlijk twee maanden van tevoren informeren en heb je de mogelijkheid om je Booze Brothers abonnement kosteloos te beëindigen of te pauzeren.

2.2 Actie- en kortingscodes. Om te zorgen dat meer mensen zich aansluiten bij Booze Brothers verstrekken wij actie- en kortingscodes. Deze actie- en kortingscodes mogen alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Bij misbruik van actie- en kortingscodes behouden wij ons het recht voor de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.


JOUW BOOZE BROTHERS CLUB MEMBERSHIP

3.1 Abonnement. De overeenkomst tussen jou en Booze Brothers komt tot stand nadat je een account hebt aangemaakt en het bestelproces hebt afgerond op www.boozebrothersclub.nl. Booze Brothers wordt aangeboden als abonnement. Om een Booze Brothers member te worden dien je minimaal achttien (18) jaar oud te zijn. Het Booze Brothers abonnement loopt voor onbepaalde tijd, zolang de maandelijkse abonnementskosten volledig geïncasseerd kunnen worden. Wanneer er een automatische afschrijving van de abonnementskosten mislukt wordt je account automatisch gepauzeerd.

3.2 Booze Brothers Box. Als onderdeel van je Booze Brothers abonnement ontvang je elke maand of kwartaal een (1) fles sterke drank (Dekkende omschrijving)

3.3 Stopzetten abonnement. Je kunt op elk moment het abonnement stopzetten of pauzeren. Stopzetten of pauzeren kan door in te loggen in je account en je membershipstatus aan te passen, via deze weg kun je ook eenvoudig je account weer heractiveren.

3.4 Persoonsgegevens. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Ons privacybeleid is te raadplegen via https://www.boozebrothersclub.nl/booze-brothers-club-privacy.

3.5 Levering. Je Booze Brothers box wordt iedere maand bij je thuis bezorgd vanaf de eerste datum van je bestelling. De Booze Brothers box wordt bezorgd met PostNL. Wanneer je inlogt in je account kun altijd checken wat de status is en wanneer de volgende box bij je wordt afgeleverd.

3.6 Vertraging. Indien de bezorging vertraging ondervindt – of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd – dan informeren wij je zo snel mogelijk (meestal al binnen 24 uur) en uiterlijk binnen een paar dagen na de datum van de bestelling. Je hebt dan het recht om de levering kosteloos te annuleren.

 

TERUGSTUREN 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht om tot 14 dagen na ontvangst kenbaar te maken (een deel van) de geleverde goederen zonder opgave van reden wenst te annuleren. De afnemer dient hiervan schriftelijk melding te maken bij Booze Brothers Club. Vervolgens heeft de afnemer 14 dagen de tijd om de geleverde zaken terug te sturen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

4.2 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Dit betekent dat de sterke drank nog niet is aangebroken en de informatiekaart nog niet geopend is geweest. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden van de zaken te dragen.

4.3 Booze Brothers Club behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Booze Brothers Club) is beschadigd.

4.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Booze Brothers schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Booze Brothers de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Booze Brothers Club behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

4.5 Bovenstaand herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumenten bestellingen en niet op zakelijke/B2B bestellingen. 

4.6 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 draagt Booze Brothers er zorg voor dat binnen 14 dagen na retourmelding het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

BETALING

 

5.1 Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

GEGEVENSBEHEER

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Booze Brothers Club, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Booze Brothers Club. Booze Brothers Club houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

6.2 Booze Brothers Club respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Booze Brothers Club maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


GARANTIE

7.1 Booze Brothers Club garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

7.2 De garantietermijn van Booze Brothers Club komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Booze Brothers is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Booze Brothers Club) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Booze Brothers Club. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Booze Brothers schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

7.4 Indien klachten van de afnemer door Booze Brothers Club gegrond worden bevonden, zal Booze Brothers Club naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Booze Brothers Club en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Booze Brothers Club) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Booze Brothers Club gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Booze Brothers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

7.5 Booze Brothers Club is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Booze Brothers Club in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Booze Brothers Club en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

VRAGEN OF KLACHTEN?

8.1 Omschrijving. Ons doel is om de beste mogelijke service te verlenen. Heb je toch een klacht of vraag? Dan helpen wij je graag. Je kunt ons tijdens kantooruren bereiken via de Chat (klik op het Chat icoontje rechtsonder op de site), via WhatsApp op 06-16217249 en via de Booze Brothers telefoon 06-16217249. Daarnaast kun je ook altijd een email sturen naar info@boozebrothersclub.nl, we reageren altijd binnen 24 uur.

8.2 Geschillen. Mocht je na het afhandelen van de klacht door ons niet tevreden zijn dan kan je de klacht voorleggen aan online geschillenplatform van de Europese Commissie welke te raadplegen is via: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Versie December 2021.

 

Pin It on Pinterest